in

Marcin Hejka: The Endurance of a Long-Distance Runner in Business – Part 1 – OTB Ventures

#zaprojektujswojeżycie #marcinhejka #otbventures

Welcome to the first part of the conversation with Marcin Hejka, co-founder and General Partner of OTB Ventures, a $100 million VC fund investing in technology companies. This conversation will interest everyone, whether you’re interested in investments, history, economics, or how people make decisions – this episode is for you. About the perseverance of a long-distance runner – Marcin Hejka.

## 📂Guest Bio

Marcin Hejka – co-founder and General Partner of OTB Ventures, a $100 million VC fund investing in technology companies. Prior to founding OTB, Marcin spent 18 years at Intel Capital (1999-2017), where he was a Vice President, a member of the Investment Committee, and Managing Director responsible for the EMEA and India region.

❓In this episode of the “Design Your Life” series, you will learn:

– How Marcin’s approach to life design has changed over the years.
– “I like to be radical” – Marcin’s approach to life, business, and the decisions he makes.
– What is an investment bank?
– Does the school we graduate from impact our chances of working in the investment business?
– Why did our guest work for one company for 18 years?

📣Notes from the episode

The first part of the conversation with Marcin Hejka, Partner at OTB Ventures, the largest venture capital fund in Poland and Central and Eastern Europe. We had to split this episode into two parts because Marcin’s enthusiasm and attention to detail resulted in over 2 hours of recording.

As in every episode, one of Maciej’s first questions is: how has life design been for you so far? Marcin immediately emphasizes that he has been very lucky. Intuition often prevailed over planning. He notices that the older he gets, the more he plans. One of our guest’s first important life decisions was choosing his studies. Despite family suggestions to study medicine, he chose economics.

He got his first job at the Ministry of Economic Cooperation with Foreign Countries. His job was to help write Poland’s strategy for economic cooperation and attract capital to our country. Marcin says that he had no idea how to do it. And he wasn’t the only one. He states that it was a perfect example of being in the right place at the right time. It was also when he moved to Warsaw.

Life brought more challenges. Marcin’s sister decided to open an investment bank in Poland. Our guest joined her. He gained experience, among other places, in Paris.

In 1994, he started working at the Poland Crowd Fund, which invested in traditional businesses. At the age of 24, he became a member of the supervisory board of a bank listed on the stock exchange. It was a fantastic experience.

In 1998, the global crisis occurred, which was initiated by the crisis in Asia. All exports to the East collapsed in Poland. The Polish currency depreciated significantly, making our exports very cheap. The loss of Eastern markets was compensated by increased exports to Western markets. During this time, Marcin was informed by his employer that due to the current situation, there would be no more investments. For another year, our guest still worked in this business but wondered about his next steps.

His next job was at Intel Capital, where he spent 18 years. The company approached Marcin and offered him a position. Despite a significant reduction in salary, our guest made the decision to change because he felt that this “sacrifice” would result in something exceptional in the future. And he was right. In investment activity, success and results can be counted to the last cent. It turned out that Marcin was the best. Central and Eastern European companies were at the top. This accelerated our guest’s career. In 2014, he became the Vice President of Intel Capital.

The next part of this conversation will be in two weeks!

You can find the 2+1 recording with Marcin Hejka and Michał Rokosz here: [YouTube link](https://youtu.be/KqAErcnsinY)

Every Thursday, interviews with entrepreneurs. And more!

Find more interesting stories and conversations with exceptional guests on our website: [Link to Website](https://zaprojektujswojezycie.pl)

Facebook: [Link to Facebook](https://m.facebook.com/zaprojektujswojezycie/)
Instagram: [Link to Instagram](https://www.instagram.com/zaprojektujswojezycie.pl/)
LinkedIn: [Link to LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/audycja-zsz/)

🎧To not miss the next inspiring episode, remember to subscribe on YouTube or your favorite podcast apps.

Spotify: [Link to Spotify](https://spoti.fi/2VYPLgc)
iTunes: [Link to iTunes](https://apple.co/2VXB25k)

💡PATRONITE of the “Design Your Life” podcast

Support possibly the best podcast on the Polish internet. Become a co-creator and see how an extremely interesting podcast is created – “Design Your Life”. Join us! Your time and support are valuable to us.

How to do it? It’s simple. Visit us at [Link to Patronite](https://patronite.pl/zsz) and become a Patron today.

#zaprojektujswojeżycie #marcinhejka #otbventures

Zapraszamy na pierwszą część rozmowy z Marcinem Hejką, współzałożyciel i General Partner OTB Ventures, fundusz VC o wartości 100 mln USD, inwestującego w spółki technologiczne. Ta rozmowa zainteresuje każdego. Niezależnie czy interesujesz się inwestycjami, historią, ekonomią czy tym jak ludzie podejmują decyzje – ten odcinek jest dla Ciebie. O wytrwałości długodystansowca – Marcin Hejka.

📂Bio gościa

Marcin Hejka – współzałożyciel i General Partner OTB Ventures, fundusz VC o wartości 100 mln USD, inwestującego w spółki technologiczne. Przed założeniem OTB, Marcin spędził 18 lat w Intel Capital (1999-2017), gdzie był wiceprezesem, członkiem Komisji Inwestycyjnej do głosowania i dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za region EMEA i Indie.

❓W tym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie dowiecie się:

– Jak zmieniał się sposób projektowania życia przez Marcina wraz z upływem lat?
– “Lubię być radykalny” – czyli podejście Marcina do życia, biznesu i decyzji, które podejmuje
– Czym jest bank inwestycyjny?
– Czy szkoła jaką kończymy ma wpływ na uzyskanie pracy w biznesie inwestycyjnym?
– Dlaczego nasz gość przez 18 lat pracował w jednej firmie?

📣Notatki z odcinka

Pierwsza część rozmowy z Marcinem Hejka, Partnerem funduszu VC OTB Ventures, największego funduszu venture capital w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Musieliśmy rozdzielić ten odcinek na dwie części gdyż Marcin z takim entuzjazmem i detalami opowiada o wytrwałości długodystansowca, że wyszły nam ponad 2 godziny nagrania.

Jak w każdym odcinku, jednym z pierwszych pytań Macieja jest: jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia? Marcin od razu podkreśla, że miał bardzo dużo szczęścia. Intuicja często przeważała nad planowaniem. Zauważa, że im jest starszy tym bardziej planuje. Jedną z pierwszych ważnych decyzji w życiu naszego gościa był wybór studiów. Wbrew sugestiom rodziny aby pójść na medycynę, wybrał ekonomię.

Pierwszą pracę dostał w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Miał pomagać w pisaniu strategii Polski w temacie współpracy gospodarczej i ściąganiu kapitału do naszego kraju. Marcin mówi, że kompletnie nie wiedział jak to robić. Zresztą nie on jeden. Stwierdza, że to był idealny przykład znalezienia się we właściwym miejscu w odpowiednim czasie. Wtedy też przeniósł się do Warszawy.

Życie przyniosło kolejne wyzwania. Siostra Marcina postanowiła otworzyć w Polsce bank inwestycyjny. Nasz gość zatrudnił się u niej. Doświadczenia zbierał między innymi w Paryżu.

W 1994 roku zaczął pracować w funduszu Poland Crowd Fund, który inwestował w tradycyjne biznesy. W wieku 24 lat został członkiem rady nadzorczej banku notowanego na giełdzie. Było to fantastyczne doświadczenie.

W 1998 doszło do światowego kryzysu, który został zainicjowany kryzysem w Azji. W Polsce załamał się cały eksport na wschód. Złotówka mocno się osłabiła, co spowodowało, że nasz eksport stał się bardzo tani. Udało się skompensować utratę rynków wschodnich zwiększeniem eksportu na rynki zachodnie. W tym czasie Marcin został powiadomiony przez swojego pracodawcę, że z powodu obecnej sytuacji nie będzie więcej inwestycji. Przez rok nasz gość pracował jeszcze w tym biznesie ale zastanawiał się nad dalszymi krokami.

Kolejną pracą była ta w Intel Capital, gdzie spędził 18 lat. Firma zgłosiła się do Marcina i zaproponowała mu stanowisko. Mimo znacznej redukcji zarobków, nasz gość podjął decyzję o zmianie, gdyż czuł, że to “poświęcenie” zaowocuje czymś wyjątkowym w przyszłości. I miał rację. W działalności inwestycyjnej sukces i wynik można podliczyć co do centa. Okazało się, że Marcin jest najlepszy. Spółki z Europy Środkowo-Wschodniej były na szczycie. To spowodowało, że kariera naszego gościa uległa przyspieszeniu. W 2014 roku został Wiceprezesem Intel Capital.

Dalsza część tej rozmowy już za dwa tygodnie!

Nagranie 2+1 z Marcinem Hejką i Michałem Rokoszem znajdziecie tu: https://youtu.be/KqAErcnsinY

Co czwartek wywiady z przedsiębiorcami. I nie tylko!

Więcej ciekawych historii i rozmów z wyjątkowymi gośćmi znajdziecie na naszej stronie: https://zaprojektujswojezycie.pl

Facebook: https://m.facebook.com/zaprojektujswojezycie/
Instagram: https://www.instagram.com/zaprojektujswojezycie.pl/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/audycja-zsz/

🎧Aby nie przegapić kolejnego inspirującego odcinka audycji pamiętajcie o subskrypcji na YouTube lub waszych ulubionych aplikacjach gdzie słuchajcie podcastów.

Spotify: https://spoti.fi/2VYPLgc
iTunes: https://apple.co/2VXB25k

💡PATRONITE audycji Zaprojektuj Swoje Życie

Wspieraj być może najlepszą audycję w polskim internecie. Zostań współtwórcą i zobacz jak powstaje niezwykle ciekawa audycja – Zaprojektuj Swoje Życie. Dołącz do nas! Twój czas i Twoje wsparcie jest dla nas bardzo wartościowe.

Jak to zrobić? To proste. Odwiedź nas na https://patronite.pl/zsz i zostań Patronem już dziś.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

9 Comments

Why Web Personalization is Crucial: Insights from Lars Birkholm Petersen at Webbdagarna 2012 with Sitecore

Navigating the Generative A.I. Tsunami: Expert Strategies for Staying Ahead